Top Wheels Algemene voorwaarden 2014

Lid 1 Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen en prijzen en vermeldingen op de website van Top Wheels zijn de navolgende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kan Top Wheels aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.3 De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van Top Wheels.

Lid 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst bij Top Wheels van een bestelling via internet (webwinkel), e-mail, telefonisch of fax.

2.2 Top Wheels heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Lid 3 Offertes

3.1 De prijsvermeldingen op top-wheels.nl gelden niet als offerte.

3.2 Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 7 dagen tenzij anders is aangegeven.

3.3 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Lid 4 Aanbiedingen

4.1 Alle op de website van Top Wheels vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op voorraad zijn. In de regel gelden deze niet voor artikelen die niet meer op voorraad zijn.

4.2 Top Wheels behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Lid 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen op de website van Top Wheels zijn inclusief het geldend BTW tarief.

5.2 De prijzen die voor de producten gehanteerd worden zoals vermeld op de website van Top Wheels gelden onder voorbehoud van type- of importfouten; Top Wheels houdt zich het recht voor niet te leveren, de bestelling v.d. klant te storneren, de betreffende betaling aan de klant terug te boeken en de klant te informeren als dit het geval is.

5.3 De producten van Top Wheels worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van betaling. Compensatie van navolgende actieprijzen zal niet plaatsvinden.

Lid 6 Afbeeldingen van velgen / banden en verdere zaken

6.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, kleuren en dergelijken opgenomen op de website zijn slechts bij benadering en kunnen in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst zijn. Onjuiste afmetingen moeten binnen 7 dagen na ontvangst via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gemeld worden om in aanmerking te komen voor ontbinding van de overeenkomst.

Lid 7 Betaling/aanbetaling

7.1 De levertijd van een bestelling gaat pas in en de levering plaats zal vinden nadat de betaling c.q. aanbetaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling c.q. aanbetaling kan plaatsvinden met iDeal (Nederland) en per bank (Nederland).

7.2 In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

7.3 Aanbetaling is van toepassing bij door klant gewenste gemonteerde velg/band combinaties of bij speciale velgen op bestelling. Wanneer uw bestelling onder de €1000,- blijft betaald u ons €125,- vooraf. Bij een totaal bedrag tussen €1000,- en €1999,- dient u €250,- aan te betalen. Bij meer dan €2000,- dient u €400,- aan te betalen.

Lid 8 Montage van band op velg

In de Montage van band op velg zijn de kosten voor uitbalanceren inbegrepen.

Lid 9 Verzending

9.1 De producten worden verzonden voor risico van Top Wheels. De koper draagt het risico voor de producten van het ogenblik af waarop zij aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

9.2 De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door de koeriersdienst opgeslagen. De hieraan verbonden kosten alsook gemaakte transport- en administratiekosten zijn voor rekening van de koper.

9.3 Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen dan worden deze teruggestuurd naar Top Wheels, eventueel na opslag bij de koeriersdienst.

9.4 In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de door de koeriersdienst op te geven opslagplaats, zal Top Wheels de koper een factuur sturen van de door Top Wheels gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten evenals mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 20% van de hoofdsom met een minimum van €50. Top Wheels is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven.

Lid 10 Levering

10.1 Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen zeven werkdagen. Mocht de levertijd de zeven werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.

10.2 De opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. De maximale levertijd bedraagt 14 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is zal Top Wheels de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeenkomen. Reeds betaalde bedragen zullen na ontbinding van de aankoop binnen 7 dagen na ontbinding teruggestort worden naar de rekening van de consument.

10.3 Deelbetaling geeft geen recht op deellevering.

Lid 11 Garantie en conformiteit

11.1 Top Wheels staat in voor een hoge kwaliteit van de door haar verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de garantieperiode van de fabrikant/importeur. De garantie is uitsluitend geldig wanneer de technische gegevens van de wielen in overeenstemming zijn met de technische gegevens van de auto.

11.2 Top Wheels staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

11.3 De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient deze op eigen kosten in de originele verpakking met de originele factuur te retourneren naar Top Wheels of een daartoe aangewezen montagevestiging. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van aan Top Wheels of diens toeleverancier verwijtbare defecten zullen deze gebreken kosteloos worden verholpen en de gangbare verzendkosten vergoed worden.

11.4 Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening.

11.5 Een door Top Wheels, als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

11.6 De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:

11.6.1 de koper de producten heeft verwaarloosd of veronachtzaamd; het product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden, met name gepolijste velgen hebben regelmatig en aanzienlijk meer onderhoud nodig om hun oppervlakte structuur en glans te behouden.

11.6.2 de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of niet namens Top Wheels zijn verricht.

11.6.3 bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, beschadiging door inwerken van vocht (niet zijnde water) of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. Bij gebruik van sneeuwkettingen vervalt de lakgarantie.

11.6.4 bij beschadiging door inwerken van zaken als pekel en zouten, veelal voorkomend in winterse omstandigheden. Zie hiervoor de garantievoorwaarden van fabrikant of importeur.

11.6.5 bij beschadigingen aan het materiaal en lak door gebruik van andere vormen van balanceerlood dan plaklood wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

11.6.6 de wielbouten/-moeren niet met het voorgeschreven aandraaimoment zijn vastgezet.

Lid 12 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten door Top Wheels wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Lid 13 Handelsmerk

De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Top Wheels afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Elke wijziging, hoe dan ook, doet de garantie vervallen.

Lid 14 Aansprakelijkheids-beperking

14.1 Top Wheels aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welke direct of indirect veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

14.2 Top Wheels is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten welke is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, niet juist gebruik of gebruik buiten de specificaties.

14.3 Verder aanvaardt Top Wheels geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het gebruik, in welke vorm dan ook en rijdend of stilstaan van de auto.

Lid 14 Overmacht

15.1 Indien Top Wheels door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.

15.2 Indien de overmacht 14 dagen duurt hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts-situatie dit rechtvaardigt.

15.3 In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Top Wheels als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

15.4 Top Wheels zal koper zo spoedig mogelijk, echter binnen 14 dagen, van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Lid 16 Ontbinding

16.1 Indien de koper zijn verplichtingen jegens Top Wheels niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Top Wheels te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

16.2 In gevallen onder 16.1. genoemd, heeft Top Wheels het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden of gebruik te maken van het bepaalde in Lid 11.

16.3 Top Wheels is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.

16.4 In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Top Wheels schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

16.5 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

16.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Top Wheels verrichte prestaties, en heeft Top Wheels onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

16.7 Bij een ontbinding van een bestelling waarbij velgen en/of banden zijn besteld, zullen er annuleringskosten van €50 in rekening worden gebracht.

16.8 Ten aanzien van de wet ‘Koop op afstand’ geldt voor particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 7 werkdagen mogen gebruiken om ongebruikte en in onberispelijke verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retourneren en het volledige aanschafbedrag van de producten dan door Top Wheels wordt terugbetaald, echter niet de verzendkosten. Hierbuiten vallen speciaal op bestelling geleverde artikelen, velgen waarop banden gemonteerd zijn (geweest), velgen die gemonteerd zijn geweest of andere oorzaken van waardevermindering. Alle verkopen via de website, e-mail of telefoon worden gezien als verkopen op bestelling.

Lid 17 Retouren

Af gezien van lid 16.8, kan Top Wheels ook na wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 7 werkdagen besluiten een artikel retour te nemen onder de volgende voorwaarden:

17.1 Retour coulantie wordt individueel beoordeeld.

17.2 Het artikel moet onbeschadigd zijn en niet ouder dan 30 dagen.

17.2 De retourkosten zijn voor rekening koper.

17.3 Het aankoopbedrag van het verplichte vervangende artikel moet €100 hoger liggen.

17.4 Het vervangende artikel is geen actie artikel.

Lid 18 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen zullen beide partijen zich wenden tot de Rechtbank te Arnhem, c.q. het kantongerecht te Arnhem.

Lid 19 Overige zaken

19.1 U kunt deze algemene voorwaarden ook altijd op papier aanvragen bij Top Wheels.

19.2 Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ons.

Naast deze algemene voorwaarden kan Top Wheels aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

De beste banden voor uw auto

De banden zijn het enige contactpunt is tussen de weg en uw auto, daarom zijn goede banden essentieel. De banden moeten niet alleen bij uw rijstijl passen, ook bij het vermogen en het gewicht van de auto, het aantal kilometers dat u elk jaar aflegt en of u veel in de stad of op de snelweg rijdt.

Wij leveren onder andere de volgende merken

Bridgestone banden
Continental banden
Dunlop banden
Firestone banden
Goodyear banden
Hankook banden
Michelin banden
Novex banden
Pirelli banden
Vredestein banden

Wanneer heb je nieuwe banden nodig?

De wettelijke minimale profieldiepte in Nederland is 1,6 mm. Dit betekent dat u de banden moet vervangen zodra ze deze limiet hebben bereikt. Zo brengt u uw veiligheid niet in gevaar en overtreedt u de wet niet.

Het is echter veiliger de zomerbanden bij uiterlijk 2 mm te vervangen en de winterbanden bij uiterlijk 4 mm te vervangen.

In het profiel van de band bevinden zich slijtage-indicatoren die het naderen van de slijtagegrens aangeven, zie informatie banden voor meer informatie

Novex Super Speed A3

Heeft u vragen?

Contact

TopWheels

Slakweg 47A
7011 EW Gaanderen

Tel: 06-53659649
E-mail: info@top-wheels.nl

Openingstijden

Maandag 9.00 - 18.00
Dinsdag 9.00 - 18.00
Woensdag 9.00 - 18.00
Donderdag 9.00 - 18.00
Vrijdag 9.00 - 18.00
Zaterdag op afspraak
Zondag gesloten

Aangepaste openingstijden

Wij zijn gesloten op:
11 t/m 14 juli
7 t/m 21 september

Kaart

Social